Privacyverklaring

Onze website is: https://yogamaximapark.nl


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken we persoonsgegevens?
We verwerken je persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en Yoga Maximapark, voor het bijhouden van betalingen, reserveringen, algemene administratie en het voeren van correspondentie.


Welke persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken.
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Bankrekeningnummer
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of in een telefoongesprek
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website


Waarvoor gebruiken we je gegevens?
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen of diensten bij je af te leveren
• Voor het analyseren van surfgedrag op de website en daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten of diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
• We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor de belastingaangifte.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen oer websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens, dan verwijderen wij deze informatie.


Geautomatiseerde besluitvorming
Yoga Maximapark neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen zouden kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens of medewerker tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Yoga Maximapark bewaart je persoonsgegeven niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor bovengenoemde gegevens een bewaartermijn van 7 jaar. Deze termijn gaat in op de dag, volgend op de dag dat voor het laatst gebruik gemaakt is van de diensten van Yoga Maximapark.


Delen van persoonsgegevens met derden
Yoga Maximapark verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies
We gebruiken op onze website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je bij ons bekende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventueel toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegeven door Yoga Maximapark en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jout genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van he toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mariella@yogamaximapark.nl. om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummer onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Yoga Maximapark wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoosgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yoga Maximapark neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, als het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mariella@yogamaximapark.nl